Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 47146
Vakar: 162
Šodien: 83

Iesakām apmeklēt

Kārtība, kādā Rīgas Mūzikas vidusskolā uzturas nepiederošas personas

Kārtība, kādā Rīgas Mūzikas vidusskolā uzturas nepiederošas personas

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas Mūzikas vidusskolā uzturas izglītības iestādei nepiederošas personas.
2. Izglītības iestādei nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – izglītojamā vecāki), viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas.
3.Noteikumi neattiecas uz izglītības iestādes izglītojamiem un darbiniekiem.
4.Noteikumu 2.punktā minētās personas, uzturoties izglītības iestādē, ievēro izglītības iestādes vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un Noteikumus.

II. Izglītojamo vecāku uzturēšanās izglītības iestādē

1.Izglītojamā vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz izglītības iestādi, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām, reģistrējoties un uzturoties norādītajā vietā pie skolas ēkas dežuranta.
2.Pirms pirmās mācību stundas 1.klašu izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo līdz izglītības iestādes ārdurvīm un pēc mācību stundām sagaidīt izglītojamos norādītajā vietā pie skolas ēkas dežuranta.
3.Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa izglītības iestādes telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
4.Nepieciešamību izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt izglītojamo mācību procesa norises laikā savlaicīgi nepieciešams saskaņot ar izglītojamā klases audzinātāju, ievērojot visus Valstī noteiktos Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
5.Izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu, izņemot informācijas dienās, izglītojamo vecāku sapulču laikos vai citos izglītības iestādes organizēto pasākumu izglītojamo vecākiem laikos, iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku, netraucējot izglītības procesa norisi. Izglītības iestādes pedagogam ir pienākums informēt izglītības iestādes vadību un dežurantu par paredzēto tikšanos, ievērojot visus Valstī noteiktos Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
6.Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, izglītības iestādes darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, ievērojot visus Valstī noteiktos Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
7Pedagogs, kurš organizē tikšanos, sagaida izglītojamā vecākus vai viņu pilnvarotās personas pie izglītības iestādes dežuranta.

III. Citu nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē

1. Citām nepiederošām personām, kuras vēlas ienākt izglītības iestādē, jāreģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, izglītības iestādes darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, ievērojot visus Valstī noteiktos Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
2. Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties izglītības iestādē, izglītības iestādes dežurantam uzrāda dienesta apliecību.
3. Par personām, kuras izglītības iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus, izglītības iestādes dežurants informē izglītības iestādes direktoru un/ vai direktora vietnieku saimnieciski administratīvajā darbā.
4. Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties izglītības iestādes organizētajos pasākumos, ievērojot visus Valstī noteiktos Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai,iepriekš saskaņojot dalību ar izglītības iestādes atbildīgo personu par attiecīgā pasākuma organizēšanu, kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu.
5. Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties pa izglītības iestādes telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi.
6. Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos izglītības iestādē atbild izglītības iestādes darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies.
7. Izglītības iestādes dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no izglītības iestādes nepiederošās personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota.
8. Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, izglītības iestādes dežurants nekavējoties informē izglītības iestādes vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai pašvaldības policijas izsaukšanu.
9. Izglītības iestādes darbinieku un izglītojamo pienākums ir informēt izglītības iestādes vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā.

IV. Noslēguma jautājumi

1. Kārtība stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 29.augustā izdotos noteikumus.
3. Klases audzinātājs ir atbildīgs par skolēnu un vecāku iepazīstināšanu ar noteikumiem.
4. Par kārtības ievērošanu atbild atbildīgais par drošību skolā.

Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

 

Ievietoja: Ausma Gabrusenoka » 14.09.2020 | 13:47
«Atgriezties

Šodien ir 2020.gada 21.septembris

Vārda dienu svin:

Mariss, Modris, Matīss

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(27. sep.):

Ilze Majeniece
Skolēni:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(23. sep.):

Sanchez Miriam Nunez-Romero 6.a

Un kāds šobrīd laiks?

RMVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena
Kalnciema ielā 160
14.00 - 17.00
Ceturtdiena
Šampētera ielā 98
9.00 - 12.30

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti