Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 47144
Vakar: 162
Šodien: 74

Iesakām apmeklēt

Kārtība skolā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

I.Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības uzraudzība

 1. Rīgas Mūzikas vidusskola (turpmāk – Iestāde) nosaka kartību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai.
 2. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 3. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību viegli uztveramā veidā.
  Direktora vietnieks  IT jautājumos  nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju par:
  • -to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti skolā;
  • -rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes,
  • -pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar noteikumiem Nr. 360;
  • -nepieciešamību informēt klases audzinātāju par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 4. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, kurš tālāk informē skolas medicīnas darbinieku, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.

II. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā

 1. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt skolas vadību  un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.
 2. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
 3. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 4. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skolas medicīniskais personāls:
  • -izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais obligāti lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;
  • -skolas medicīnas darbinieks sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  • -izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
 5. Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
 6. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, mācību iestāde rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, skolas medicīnas darbinieks izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.
 7. Ja izglītojamam vai mācību iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto mācību iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai mācību iestādei. Tādā gadījumā skolas direktoram ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Skolas direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu par faktu, ja skolā tiek noteikta karantīna.

III. Distancēšanās pasākumi

 1. Skola nosaka izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē, tai skaitā konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. Šī kārtība ir pieejama pie skolas ieejas izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām. Prasības tiek publiskotas arī skolas tīmekļa vietnē. Skolas ēkas dežurants ir atbildīgs par noteikumu ievērošanu.
 2. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā koordinē noteikto prasību un šo vadlīniju ieviešanu un uzraudzību. Skolas medicīnas darbinieki aktīvi piedalās noteikumu īstenošanā un ir atbildīgi par to precīzu izpildi un kontroli.Skolas darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti par minēto procesu un atbildīgo personu un kontaktinformāciju.
 3. Skolā  ir rīcības plāns, piemēram, ja, epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, pašvaldības administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās un, tai skaitā, ir nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti. Skolas darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji un pakalpojumu sniedzēji nekavējoties tiek informēti par minēto plānu.
 4. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, skola izmanto dažādus rīcības modeļus:
  • -nosaka atšķirīgu mācību stundu sākuma un beigu laiku 1.-4. klasēm,
  • -nosaka skolas rīcībā esošo visu telpu kopumu mācību organizācijai un klašu vai grupu izvietošanu 5.-12. klasēm
  • -nodrošina mācību īstenošanu skolā, daļēji attālināti vai attālināti, ja situācija pasliktinās.
 5. Nepasliktinoties epidemioloģiskai situācijai, priekšroka dodama mācību procesam skolā. Skolā tiek noteikti šādi komunikācijas kanāli ar izglītojamiem  un vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem - e-klase, tālrunis, sociālie tīkli.
 6. Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā bērnu pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu izglītojamiem un pieaicinātiem skolotājiem vai pulciņu vadītājiem, skola izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.
 7. Ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu pasākumu, tad to dara tā, lai dotu priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām.
 8. Skola pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.
 9. Ienākot skolā, izglītojamo un darbinieku plūsma , lai novērstu izglītojamo un vecāku drūzmēšanos skolas apkārtnē, 5.a,6.a,8.c,9.a,12.a klasēm tiek organizēta pa labās puses kāpnēm(B daļa) un 5.c, 6.c, 7.a, 8.a, 9.c klasēm pa kreisās puses kāpnēm(A daļa). Vecāki vai likumiskie pārstāvji uz stundu sākumu izglītojamos var pavadīt un, beidzoties stundām vai citām nodarbībām, sagaidīt norādītajās atrašanās vietās pie skolas ēkas dežuranta.
 10. Sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem klases audzinātājs skaidro un pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus skolas teritorijas dienas ietvaros.
 11. Izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām, kā arī kur nepieciešams, nodrošināts attiecīgs marķējums uz grīdas.
 12. Izglītojamo ēdināšana notiek, ievērojot esošo mācību stundu sarakstu/plānojumu, kā arī ņemot vērā skolā pastāvošo izglītojamo plūsmu plānojamu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā, un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.

IV. Higiēnas nodrošināšana

 1. Skolā ir noteikts ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par higiēnas prasību ievērošanu. Tās ir pieejamas izglītojamajiem, darbiniekiem izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām. Prasības ir publiskotas arī skolas tīmekļa vietnē.
 2. Skolā tiek mācīts, ka bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Kur nav iepējama roku mazgāšana, tās apstrādā ar roku  dezinfekcijas līdzekli. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi Atrodoties skolā jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā vai jādezinficē rokas.
 3. Skolā ir nodrošināta visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem apmeklētājiem iespēja ievērot roku higiēnu.
 4. Skolā  ir izvietota izglītojamiem, darbiniekiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās. 
 5. Skola nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 
 6. iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, pastiprināti tiek tīrītas koplietošanas virsmas. 
 7. Regulāri tiek vēdinātas telpas. 
 8. Regulāri tiek veikta telpu uzkopšana. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas t.sk. durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjutīgās ierīces, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus.

V. Dienesta viesnīcas izmantošana

 1. Izmitinot izglītojamos dienesta viesnīcā, ievēro šādus principus:
  • -koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās;
  • -koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošana tiek plānota, lai nodrošinātu 2m distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos;
  • -telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi;
  • -telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu;
  • -rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas.

 Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī

 

Ievietoja: Ausma Gabrusenoka » 01.09.2020 | 13:59
«Atgriezties

Šodien ir 2020.gada 21.septembris

Vārda dienu svin:

Mariss, Modris, Matīss

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(27. sep.):

Ilze Majeniece
Skolēni:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(23. sep.):

Sanchez Miriam Nunez-Romero 6.a

Un kāds šobrīd laiks?

RMVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena
Kalnciema ielā 160
14.00 - 17.00
Ceturtdiena
Šampētera ielā 98
9.00 - 12.30

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti